หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
มั่นใจ เสาสัญญาณโทรคมนาคม ปลอดภัย
“โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในกิจการโทรทัศน์”
สำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชาปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2557
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
341 หมูที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202601-4 โทรสาร 043 202600 Email  : mtr_kk@nbtc.go.th