Home > News
สำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
“โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในกิจการโทรทัศน์”
โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชาปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2557
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : mtr_song@nbtc.go.th    โทร : 074-251901