หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
บันทึกโดย :Supat Thaweephan
วันที่บันทึก :18/01/2558
โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) โดยวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้กับพนักงานในสังกัดสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
341 หมูที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202601-4 โทรสาร 043 202600 Email  : mtr_kk@nbtc.go.th