Home > News > โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
บันทึกโดย :Supat Thaweephan
วันที่บันทึก :13/02/2015
โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) โดยวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้กับพนักงานในสังกัดสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : mtr_song@nbtc.go.th    โทร : 074-251901