หน้าแรก > โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
   
 
นาย
 
(ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต)
 

นาย

(หัวหน้าฝ่ายกิจการโทรคมนาคม)

นาย

(หัวหน้าฝ่ายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์)

นาง

(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

นาย นาย นาง
นาย นาย นาย
นาย นาย นาง
 
นาย นาย  
     
     
     
     
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
341 หมูที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202601-4 โทรสาร 043 202600 Email  : mtr_kk@nbtc.go.th