หน้าแรก > ข่าวอบรมและการสอบ > กำหนดการอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (ข่ายสื่อสารราชการ) ประจำปี 2558
บันทึกโดย :Supat Thaweephan
วันที่บันทึก :04/03/2558
กำหนดการอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (ข่ายสื่อสารราชการ) ประจำปี 2558

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประจำปี 2558" 
ติดต่อสอบถาม โทร.0-4346-5844 โทรสาร 0-4346-5711 
Email : kkdpm@hotmail.com   หรือดูรายละเอียด website.  http://kkdpma.org

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผุ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารเบื้องต้น
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุฯสมบัติครบถ้วนในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ รวมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไข

ตารางการอบรมประจำปี 2558
 

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
341 หมูที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202601-4 โทรสาร 043 202600 Email  : mtr_kk@nbtc.go.th